Bài văn Tả cây tre làng em Bài làm Lũy tre làng em đẹp lắm. Đứng trên rú Chàng, đứng trên cầu Độ mà ngắm, luỹ tre làng em xanh…