Chúng ta biết đến những thể thơ Song thất lục bát, thất ngôn bát cú với những luật lệ nghiêm ngặt, vậy luật thơ là gì? Cách làm một bài…